Yönerge

ERASMUS YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1 – Bu yönergenin amacı “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ”arasında yer alan Erasmus öğrenci değişimi kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden  programa dahil olan üniversite ve diğer yüksek öğretim kurumlarına eğitim – öğretim ve staj amacıyla gidecek olan öğrencilere ilişkin konuları düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2 – Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesinin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından belirlenen kriterleri sağlayan öğrencilere uygulanacak esasları kapsar. Bu yönerge kapsamındaki öğrencilerin belirlenmesinde herhangi bir fakülte, bölüm ya da enstitüye öncelik verilmez.

 

TANIMLAR

Madde 3 –

Üniversite                                     :Süleyman Demirel Üniversitesi’ni,

Birim                                             :Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,

Erasmus                                       :Programı’nın yüksek öğretim ile ilgili alt programını,

Ulusal ajans                                  :Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Türkiye merkezi’ni,

İkili anlaşma                                 :(Bilateral Agreement ):Üniversitemiz birimleri ile Erasmus öğrenci

değişimi kapsamındaki üniversitelerin birimleri arasında yapılan

öğrenci/öğretim elemanı/personel değişim anlaşmasını,

Öğrenim anlaşması                      :(Learning Agreement ):Değişime katılan öğrencinin gideceği

Üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin

kendisi, Bölüm / Erasmus koordinatörü, gideceği Üniversite’nin

Bölüm / Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanan anlaşmayı,

Ders Tanınırlık Belgesi               :(Recognition Sheet – Course Equivalents ): Değişime katılan

öğrenciningideceği Üniversitede alacağı dersler ile SDÜ deki bölüm

derslerinin eşleştiğini gösteren  belgeyi,

Erasmus Öğrenci Beyannamesi :(Erasmus Student Charter ):     Erasmus değişimine katılacak öğrenciye Üniversite’den ayrılmadan önce verilen ve öğrencinin hak ve yükümlülüklerini belirten belgeyi,

Öğrenim İzni                                :Erasmus öğrenci değişim programından yararlanacak öğrenciye

verilen izni,

Staj İzni                                         :Erasmus öğrenci değişim programından staj kapsamında yararlanacak öğrenciye

verilen izni,

 

Koordinatörlük                           :Süleyman Demirel Üniversitesi  Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nü,

Koordinatör                                 :Süleyman Demirel Üniversitesi  Erasmus Kurum Koordinatörü’nü,

Koordinatör Yardımcısı             :Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısını,

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü            :Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nü,

Akademik başarı Düzeyi            :Aday Öğrencinin son güncel not çizelgesinde ( transkript )

belirtilen  Genel Not Ortalamasını ( GNO ) ,

 

SDÜ Erasmus Dil Sınavı           :Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı   Diller Yüksekokulu tarafından Erasmus aday öğrencilerin dil düzeyini belirlemek amacıyla yılda bir kez yapılan yabancı dil sınavını,

AKTS                                           :Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak belirlenen öğrenci iş yükünü ifade eder.

 

ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNİN

DEĞİŞİMDEN YARARLANMA KOSULLARI

 

Madde 4 – Erasmus programı kapsamında değişimin yapılabilmesi için Erasmus Üniversite beyannamesine sahip Avrupa Birliğine tam üye ülke üniversiteleri ile öncelikle ikili anlaşmanın yapılmış olması ve anlaşmanın her yıl Koordinatörlük tarafından belirlenecek tarihten önce  Koordinatörlüğe sunulmuş olması gerekmektedir.

 

ÖĞRENCİLERİN DEĞİŞİMDEN

YARARLANMA KOŞULLARI

Madde 5 –

5.1.     Öğrencinin ;

-          T.C. vatandaşı,

-          Başka Ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler.

5.2.      Öğrenci programa katılacağı dönemde Önlisans/Lisans/Yüksek Lisans/Doktora programına kayıtlı olmalıdır. Yabancı dil hazırlık sınıfı ve dikey geçiş hazırlık programı öğrencileri ile önlisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus programından yararlanamaz (hazırlık sınıfı 1.sınıf olarak kabul edilmez).

5.3.      Başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.2, 100’lük sistemde en az 63 olması gerekmektedir. Lisansüstü öğrenciler için ise bu baraj 4’lük sistemde en az 2,5, 100’lük sistemde en az 75 olarak belirlenmiştir.

Staj Faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, öğrencinin en az ikinci sınıfta olma şartı aranmaz.

5.4.          Öğrenci, Koordinatörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihler arasında internet üzerinden on-line başvuruda bulunmalıdır.

5.5.          Başvurular şahsen Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne yapılmalıdır.

5.6.         Öğrencinin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi zorunludur.

5.7.         Yabancı Dil başarı seviyesi için kriterler Ulusal Ajansın her yıl yayınladığı el kitabına göre       uygulanacaktır.

5.8.          Erasmus Programı Öğrenci hareketliliği 3 ana başlık altında faaliyet göstermektedir.

5.8.1.      Öğrenci Öğrenim Hareketliliği; Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süreyi kapsamaktadır.

5.8.2.      Öğrenci Staj Hareketliliği ( Yerleştirme ) ;  Öğrencinin programa katılan başka bir AB Ülkesindeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek Yüksekokulu gibi kısa dönemli Yükseköğretim Programları öğrencileri için asgari süre 2 haftadır. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

5.8.3.      Birleştirilmiş (Karma) Faaliyet; Öğrenim Hareketliliği faaliyeti ile staj hareketliliği faaliyetlerinin birleştirilerek tek bir faaliyet olarak yürütülmesidir. İki faaliyet ardışık zamanlı olarak gerçekleştirilir yani ilk faaliyetin bitimini takiben diğer faaliyet başlar. Bu faaliyet öğrenim hareketliliği gerçekleştirilmek üzere gidilen Yükseköğretim Kurumu gözetiminde gerçekleştirilir. Birleşik faaliyet 3 ile 12 ay arasında sürebilir.

5.8.      Öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları AB Ülkelerinin yaşam standartlarına göre belirlenir ve her yıl Ulusal Ajans tarafından ilan edilir.

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 6-

 

6.1.            Koordinatörlük,  Ulusal Ajansın belirlediği seçim kriterlerine göre  öğrenci adaylarını seçer.

6.2.            Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından her yıl ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak genel başvurular çerçevesinde puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanması ile gerçekleştirilir.

6.3.            Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlardan oluşan Erasmus notu;

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ;  akademik başarı düzeyi % 50 + Dil seviye Notu % 50

Öğrenci Staj Hareketliliği ; akademik başarı düzeyi % 55 + Dil seviye notu % 45  olarak hesaplanır .

6.4.            Değerlendirme sonuçları, Erasmus öğrenci değişimi programına başvuran bütün öğrencilerin

aldıkları puanları ve asil/yedek aday öğrenci listelerini içerecek şekilde üniversitenin ve birimlerin web sayfalarında ve ilan panolarında duyurulur.

 

 

 

ERASMUS PROGRAM İŞLEYİŞİ

Madde 7-

 

7.1.          Erasmus programının üniversitedeki işleyişinden “Süleyman Demirel

Üniversitesi Erasmus Kurulu” sorumludur. Bu Kurul aşağıda belirtilen

4 ( dört ) üyeden oluşur.

-          Rektör

-          Erasmus’tan sorumlu Rektör Yardımcısı

-          Erasmus Kurum Koordinatörü

-          Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı

7.2.          Kurul, Erasmus değişim programının planlanması ve uygulanması ile ilgili yıllık çalışma takvimini belirler ve duyurur.

 

PROGRAMA SEÇİLEN ÖĞRENCİLERİN İŞLEMLERİ

Madde 8 –

 

8.1.            Öğrenciler bir yarıyıl (en az 3 ay) veya iki yarıyıl (en fazla 12 ay) süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca bir kez Öğrenim amaçlı bir kez de staj amaçlı Erasmus öğrencisi olabilir. Öğrenci hibesiz olarak Erasmus hareketliliğinden ikinci kez yararlanabilir.

8.2.            Öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin Üniversitemizde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez, ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir.

8.3.            Program kapsamında gidecek öğrencilerin öğrenim anlaşmasındaki  (Learning agreement)  dersleri,  ilgili bölüm Erasmus koordinatörü tarafından tespit edilir ve öğrencinin mağdur olmaması için ayrıca ders tanınırlık belgesi (Recognition Sheet–Course Equivalents) hazırlanır;  daha sonra ilgili bölümlerin kurullarının teklifi ve Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Eramus Koordinatörlüğüne iletilir. Öğrenci mağduriyetini önlemek üzere, öğrencinin yurt dışına gittiği döneme ait dersler arasında bölüm tarafından alınması zorunlu görülen alan dersleri varsa, bu derslerin Birim/Bölüm/Yüksekokul Yönetim Kurul kararına ilave edilerek öğrencinin bilgilendirilmesi gereklidir.

8.4.            Program kapsamında giden öğrencilere Ulusal Ajans tarafından her yıl belirlenen tarihlerde, miktarlarda ve usullerde ödeme yapılır.

8.5.            Hibe,  vergi, sosyal güvenlik ve/veya diğer sosyal giderler, idari yönetim veya kayıt ücreti gibi herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın SDÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğü aracılığıyla ödenir.

8.6.            Öğrencinin yurt dışındaki öğrenimini herhangi bir nedenle bırakan veya öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılım sağlamayarak başarısız olan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Hibe hesaplamaları öğrencinin yurt dışında kaldığı fiili süreler ( katılım belgesinde yer alan başlangıç ve bitiş tarih aralığı ) esas alınarak yapılır.

8.7.            Her öğrenci değişim hibesi almadan önce Koordinatörlük ile bir “öğrenci sözleşmesi” imzalar.

8.8.            Değişim programı kapsamında gidecek öğrencilere Üniversiteden ayrılmadan önce bir “Erasmus Öğrenci Beyannamesi” (Erasmus Student Charter) verilir. Bu beyannamede öğrencinin hak ve yükümlülükleri belirtilir.

8.9.            Erasmus programı çerçevesinde yurtdışına gidecek öğrenciler, yurt dışında bulundukları dönemde Üniversitemizin farklı fakültelerinden alacakları yandal ve çift anadal eğitimleri için 30.03.2006 tarih ve 219/13 sayılı Senato Kararı gereği izinli sayılırlar ve hakları saklı kalır.

8.10.        Öğrenciler yurt dışında okudukları süre zarfında üniversiteye ödemekle yükümlü oldukları katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

 

8.11.        Koordinatörlük, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre zarfında barınma haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunur.

8.12.        Öğrenim anlaşmasında (learning agreement) belirlenen derslerde değişiklik olması durumunda değişikliğin en fazla  1 (bir) ay içinde öğrenci tarafından Koordinatörlüğe bildirilmesi ile her iki Üniversitenin  bu değişikliği onaylaması işlemi yürürlüğe girer.

8.13.        Öğrencinin yurt dışında aldığı ve başarılı olduğu derslerin notları Üniversitemizde uygulanan not ve kredi  sistemine dönüştürülerek öğrencinin not belgesine (transkript) işlenir. Öğrenci başarısız olduğu derslerin yerine kendi Üniversitesinde ilgili birim yönetim kurulunca belirlenen dersleri alır.

8.14.        Değişim programına katılacak öğrenciler, gidecekleri ülkede düzenlenen Erasmus Yoğun Dil Kurslarına katılabilirler. Bu kurslara katılmak isteyen öğrenciler üniversitenin Koordinatörlüğüne başvurur. Koordinatörlük başvuruları gidilecek ülkedeki kurs düzenleyen kurumlara, öğrencinin değişim programına kabul edildiklerinin onayı ile birlikte her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen tarihlerden önce gönderir.

8.15.        Erasmus Yoğun Dil kurslarına (EYDK-EILC) katılan öğrencilerin kurs süreleri Erasmus Öğrenim/Staj dönemlerine dahil edilir ve kurs süresi boyunca aylık Erasmus hibesi verilir. EYDK süresinin bitimi ile Öğrenim/Staj faaliyetleri arasında 15 güne kadar ara olması halinde ve öğrenci bu süreyi yurt dışında geçirmiş ise bu 15 güne kadar olan süre öğrencinin toplam faaliyet süresine dahil edilir, 15 günü geçen aralar için hibe verilmez. EYDK süresinin Öğrenim/Staj faaliyeti ile eş zamana denk gelmesi halinde öğrenciye EYDK için ayrıca bir hibe verilmez.

8.16.        Erasmus Yoğun Dil Kursları aşağıdaki ülkelerde ve Komisyonca EYDK düzenleyeceği ilan edilen kurumlarda alınır:

Belçika (Flemenk Topluluğu); Bulgaristan; Kıbrıs Rum Kesimi; Çek Cumhuriyeti; Danimarka; Estonya; Finlandiya; Yunanistan; Macaristan; İzlanda; İtalya; Letonya; Litvanya; Malta; Hollanda; Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; İsveç.

8.17.        Programa katılan öğrenciler yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayarak üniversiteye döndükten sonra bir öğrenci faaliyet raporu hazırlayıp Koordinatörlüğüne sunmakla yükümlüdürler.

8.18.        Öğrencinin başarılı olduğu derslerin kredi toplamı 30 AKTS kredisinin altında olduğu takdirde, döndükten sonra kendi biriminden alacağı derslerle 30 AKTS kredisini tamamlamalıdır.

8.19.        AKTS – SDÜ kredi ve not dönüşümleri ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılır.

8.19.1. Öğrencinin yurt dışında aldığı derslere SDÜ kredisi verilme işlemi öğrencinin ilgili dönemde normal ders programı karşılığı almış olması gereken SDÜ kredi toplamının yurt dışında aldığı derslere dağıtılması yoluyla yapılır. Hangi derse kaç kredi verileceği ilgili birim yönetim kurulunun takdirindedir.

Bağıl değerlendirme sistemini kullanan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının Erasmus önlisans ve lisans öğrencilerinin not dönüşüm işlemleri aşağıda yer alan “SDÜ AKTS Not Dönüşümü Tablosu“ndaki değerler dikkate alınarak yapılır.

8.19.2. Yurt dışında bazı Üniversiteler AKTS notu vermeyip, geçti anlamına gelen “PASS” ibaresi kullanmaktadırlar. “Pass ifadesi” not dönüşümünde (81/100) olarak kabul edilecektir.

8.19.3. 60 geçme notu sistemini kullanan fakülteler tarafından Erasmus lisans öğrencilerine uygulanacak

      SDÜ AKTS Not Dönüşüm tabloları aşağıdadır:

 

SDÜ'den giden Erasmus lisans öğrencileri için dönüşlerinde kullanılacak not dönüşüm tablosu:

AKTS NOTU

KARŞILIK GELEN SDÜ NOTU

KARŞILIK GELEN

SDÜ HARF NOTU

A

100

AA

B

81

BA

C

74

BB

D

67

CB

D

60

CC

E

53

DC

E

46

DD

FX

39

FD

F

0-38

FF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDÜ'ye gelen Erasmus lisans öğrencileri  için not dönüşüm tablosu:

SDÜ NOTU

KARŞILIK GELEN SDÜ HARF NOTU

KARŞILIK GELEN

AKTSNOTU

88-100

AA

A

81- 87

BA

B

74-80

BB

C

60-73

CB ve CC

D

46-59

DC ve DD

E

39-45

FD

FX

00- 38

FF

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.19.4.Erasmus staj hareketliliğinden faydalanan öğrenciler 8 AKTS ile kredilendirilecektir.

 

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ ÖZEL ŞARTLAR

Madde 9 –

9.1.            Öğrenci üniversitesinde başarısız olduğu dersin yerine gideceği üniversiteden bir ders alabilir, ancak gitmeden önce bu dersin kaldığı derse eşdeğer olduğu Enstitü tarafından onaylanmalıdır.

9.2.            Öğrenci seminer dersini veya onaylanmış eşdeğerini gittiği üniversitede alabilir.

9.3.            Öğrencilerin yurt dışında teze başlayabilmeleri için tüm ders ve seminerlerden başarılı olmaları ve tez gerekçelerini sunmuş olmaları gerekir. Bu koşulları sağlamadan yurt dışında tezle ilgili ancak ön çalışmalar yapılabilir.

9.4.            Yurt dışında bazı Üniversiteler AKTS notu vermeyip, geçti anlamına gelen “PASS” ibaresi kullanmaktadırlar. “Pass ifadesi” not dönüşümünde (81/100) olarak kabul edilecektir.

9.5.            Yüksek Lisans programlarındaki Erasmus öğrencilerine uygulanacak SDÜ AKTS Not Dönüşüm tabloları aşağıdadır:

SDÜ'den giden yüksek lisans Erasmus öğrencileri için dönüşlerinde kullanılacak not dönüşüm tablosu:

AKTS  NOTU

KARŞILIK GELEN SDÜ NOTU

KARŞILIK GELEN SDÜ HARF NOTU

A

100

AA

B

85

BA

C

80

BB

D

75

CB

E

70

CC

FX

65

DC

F

60

DD

 

 

 

 

 

 

 

SDÜ'ye gelen yüksek lisans Erasmus  öğrencileri  için kullanılacak not dönüşüm tablosu:

SDÜ NOTU

KARŞILIK GELEN  AKTS  NOTU:

90-100

A

85-89

B

80-84

C

75-79

D

70-74

E

60-69

FX

00-59

F

 

 

9.6.            Doktora programlarındaki Erasmus öğrencilerine uygulanacak SDÜ AKTS Not Dönüşüm tabloları aşağıdadır:

SDÜ'den giden doktora Erasmus öğrencileri  için dönüşlerinde kullanılacak not dönüşüm tablosu:

AKTS NOTU

KARŞILIK GELEN SDÜ NOTU

KARŞILIK GELEN SDÜ HARF NOTU

A

100

AA

B

85

BA

C

80

BB

D

75

CB

E

75

CB

FX

65

DC

F

60

DD

 

 

SDÜ'ye gelen doktora Erasmus  öğrencileri  için kullanılacak not dönüşüm tablosu:

SDÜ NOTU

KARŞILIK GELEN  AKTS  NOTU:

90-100

A

85-89

B

80-84

C

75-79

D

70-74

E

60-69

FX

00-59

F

 

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 

Madde10-  Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans/Lisans/Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından her akademik yıl için hazırlanan “Erasmus Değişim Elkitabı”nda geçen hükümlere göre Koordinatörlük  tarafından işlem yapılır.

 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 11- Bu yönerge Üniversite Senatosunda görüşülüp kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 12- Bu yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 09/04/2012
Okunma Sayısı: 47380
SIKÇA SORULAN SORULAR KA103 - KA107
SDÜ 3 Konsorsiyumun Yürütücülüğünü Yapan Türkiye’deki Tek Üniversite
KORONAVİRÜS (COVID-19) 14 GÜN KURALI
COVİD19 HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
SDÜ’nün Erasmus Projelerindeki Büyük Başarısı
HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR